OFERTA DISTANCES LĪGUMS PAR PASŪTĪJUMU UN PIRKUMU
caur interneta saitu riga.officefruit.eu

Šis ir oferta piedāvājums par distances līguma noslēgšanu produktu pasūtīšanai un pirkšanai, caur interneta resursu riga.officefruit.eu, ar jebkuru ieinteresētu personu uz zemāk norādīto noteikumu pamata. Šis Līgums skaitās kā oferta, t.i. satur visus esošos Līguma noteikumus, un tajā var redzēt tās personas gribu, kas piedāvā noslēgt Līgumu uz norādīto noteikumu pamata ar jebkuru personu, kas akceptējusi ofertu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

Elektroniskais Līgums pēc sava juridiskā spēka tiek pielīdzināts Līgumam, kas sastādīts rakstiski, un kuru parakstījušas Puses, tajā skaitā, tas apliecināts ar Pušu zīmogiem.

Akcepts tiek atzīts kā pilns un neapstrīdams tikai tajā gadījumā, ja Pircējs ir piekritis visiem šī Līguma noteikumiem, un ir veicis pasūtījumu caur saitu (ar noteiktu apstiprinājumu caur sakaru kanāliem).

1. Šī Līguma rāmjos, Pircējam tiek dota iespēja veikt darbības pēc pasūtījuma un iegādāties produktus (augļus, žāvētos augļus, riekstus u.t.d.) caur interneta saitu - riga.officefruit.eu.

2. Pārdevējs apņemas pieņemt no Pircēja pasūtījumu uz produkcijas iegādāšanos, apstrādāt tādu pasūtījumu, un piegādāt pasūtīto produkciju pēc adreses, kuru uzrādīs Pircējs pasūtījuma formā.

3. Produkcijas (augļu komplektu) cena, piegādes kārtība un to produktu saraksts, kas ir augļu komplektā, tiek norunāta starp abām pusēm un noformēta pasūtījuma formā.

4. Šis dokuments ir oficiāls piedāvājums neaprobežotam personu skaitam (juridiskām un fiziskām) pasūtīt un iegādāties pēc pasūtījuma produkciju (augļu komplektus) caur interneta saitu uz to noteikumu pamata, kuri ietilpst šajā Līgumā.

5. Šis Līgums satur visus esošos līguma noteikumus par produkcijas iegādāšanos, attiecīgi likumdošanai.

6. Šī Līguma akcepts ir faktiskās Pircēja darbības, kas virzītas uz produktu komplektu pasūtījumu noformēšanu un pasūtīto produktu komplektu iegādāšanos uz šī Līguma noteikumu pamata. Akcepts tiek atzīts, kad pasūtījums jau ir izvietots produkcijas iegādei, un tāds pasūtījums ir apstiprināts caur sakaru kanāliem.

7. Īstenojot šī Līguma akceptu, Pircējs garantē, ka ir iepazinies, piekrīt, kā arī pilnīgi un bez ierunām pieņem visus šī Līguma noteikumus tādā veidā, kādā tie ir izteikti šī dokumenta tekstā. Pircēja pasūtījums uz produktu komplektu, kas ir izvietots interneta saita lapā, nozīmē, ka Pircējs piekrīt visiem šī Līguma noteikumiem.

8. Veicot darbības uz šī Līguma akcepta pamata, Pircējs garantē, ka viņam ir likumīgas tiesības stāties līguma attiecībās ar Pārdevēju.

9. Šis Līgums tiek izvietots uz interneta saita lapām pēc adreses: riga.officefruit.eu

10. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā, bez paziņojuma Pircējam, ienest izmaiņas šī Līguma noteikumos. Šī Līguma noteikumu izmaiņas stājās spēkā no momenta, kad tās tiek publicētas uz interneta saita lappusēm pēc adreses: riga.officefruit.eu

11. Līgums, kas noslēgts saskaņā ar ofertu, nevar tikt atsaukts citādi, kā tikai attiecīgi šī Līguma noteikumiem.

12. Līgums, kas noslēgts saskaņā ar šo ofertu, nav jāapstiprina ar zīmogiem un/vai Pircēja un Pārdevēja parakstiem, saglabājot pie tam pilnīgu juridisko spēku. 13. Līgums stājās spēkā no tā akceptēšanas momenta, un ir derīgs līdz pilnīgai abu pušu saistību izpildīšanai.

14. Šī oferta darbības termiņš nav ierobežots, ja kaut kas cits nav norādīts jaunā Līguma versijā, kas publicēta interneta saita lapās.

15. Pasūtījuma noformēšanas procesā Pircējs apņemas uzrādīt Pārdevējam pilnas un patiesas ziņas, pietiekošas, lai Pārdevējs varētu izpildīt savas saistības par produktu komplektu piegādi.

16. Pircējs piekrīt tam, ka gadījumā, ja Pārdevējs nav izpildījis vai nepietiekoši veicis savas saistības par pārdošanu un/vai produktu komplektu piegādi sakarā ar to, ka Pircējs agrāk ir sniedzis nepareizas, nepilnas vai neesošas ziņas, kā arī nav izpildīs šī Līguma noteikumus, Pārdevējam nav jānes atbildība par jebkuru, saistīto ar to zaudējumu.

17. Pircējs ir informēts, ka cena un produktu esamība uz interneta saita lapām diennakts laikā var mainīties bez iepriekšējas paziņošanas par to, un produktu komplektu beidzamā cena tiek paziņota no interneta saita menedžeriem tikai momentā, kad Pircējs ir apstiprinājis savu pasūtījumu.
18. Pēc pasūtījuma noformēšanas Pircējam var tikt nosūtīts apstiprinājums caur Pircēja sakaru kanāliem, kurus viņš ir uzrādījis savā pasūtījumā. Ar to Pircējs var apstiprināt šādas norunas saņemšanu.

19. Pārdevējs pieliek visas pūles, kas ir viņa iespējās, lai uz interneta saita lapām būtu izlikta visaktuālākā informācija par tā vai cita produktu komplekta esamību.

20. Pircējs piekrīt tam, ka Pārdevējs nevar garantēt produkcijas esamību pietiekošā vairumā, ja kopējais produkcijas daudzums pēc šī Pircēja prasībām pārsniedz tipisko (vidējo) pasūtījuma apjomu.

21. Visus jautājumus, kas saistīti ar pasūtījuma noformēšanu un produktu komplektu iegādāšanos no kataloga, kas ir uz interneta saita lapām, Pircējs var nosūtīt uz klientu uzturēšanas dienestu pēc adreses riga@officefruit.eu vai pa telefonu +371 6788 1519.

22. Apmaksu par pasūtītiem un piegādātiem produktu komplektiem jāveic Pircējam šādos veidos:

22.1. Apmaksu veic ar tiešu bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja norēķinu konta, uz to rēķinu, ko uzrādījis Pārdevējs;

22.2. Apmaksa tiek veikta ar bankas pārvedumu no kartes, ar maksas modeļu Quaderno un Braintree palīdzību.

23. Apmaksa attiecīgi šim Līgumam notiek uz tā rēķina pamata, kuru uzrāda Pārdevējs elektroniskā veidā, un tiek nosūtīta uz elektronisko Pircēja kontakta pastu tā atskaites mēneša beigās, kurā tika izdarīts produktu komplektu pasūtījums.

24. Apmaksas cenu un termiņu par uzstādīto rēķinu var atrast pašā rēķinā. Gadījumā, ja produktu komplektu cena būs izmainīta vairāk par desmit procentiem, salīdzinot ar sākuma cenu pasūtījuma saņemšanas momentā, Pārdevējs apņemas paziņot un saskaņot pasūtījuma cenas palielināšanos ar Pircēju, līdz tam laikam, kad pasūtītie produktu komplekti būs nosūtīti Pircējam.

25. Produktu komplektu piegādi veic trešās personas, ar kurām Pārdevējs noformē atsevišķus līgumus par produktu komplektu piegādi Pircējiem. Piegādes termiņi un citi noteikumi tiek saskaņoti starp Pārdevēju un Pircēju pasūtījuma apstiprinājuma brīdī.

26. Pusēm ir jānes atbildība par savu saistību neizpildīšanu vai to nepietiekošu izpildīšanu attiecībā uz Līgumu saskaņā ar likumdošanu.

27. Līgumsods tiek maksāts tikai uz pamatota rakstiska Puses pieprasījuma pamata.

28. Līgumsoda apmaksa neatbrīvo Puses no viņu saistībām, kas paredzētas Līgumā.

29. Pārdevējam ir tiesības pieprasīt no Pircēja soda naudas sankciju apmaksu, kā arī kavējuma naudu, gadījumā, ja Pircējs nav veicis apmaksu laikā saskaņā ar šo Līgumu, kas norādīts rēķinā, un kas tiek nosūtīts Pircējam attiecīgi šī Līguma punktam 23. Kavējuma soda naudas cenas apmērs ir 0,5 (pus procenta) no visas Pircēja aizkavējuma summas par katru samaksas aizkavējumu dienu par atskaites mēnesi.

30. Ja nesaskaņas labprātīgā veidā neizdodas risināt, jebkurai no Pusēm ir tiesības griezties pie tiesas ar prasību attiecīgi esošajai likumdošanai.

31. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnu vai daļēju savu saistību neizpildīšanu vai to nepilnīgu izpildīšanu attiecībā šim Līgumam gadījumā, ja saistības netiek izpildītas nepārvaramu spēku iedarbības rezultātā, tādu kā; ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, streiks, karš, valsts drošības orgānu darbības un citu iemeslu dēļ, kuri nav atkarīgi no Pusēm.

32. Ja kaut kādu iemeslu dēļ viens vai vairāki šī Līguma noteikumi nav rīcībspējīgi un tiem nav juridiskā spēka, tas neattiecas uz citu noteikumu darbību un to pielietošanu.

33. Pircējs saprot un piekrīt tam, ka šī Līguma pieņemšana parāda viņa pilnīgu piekrišanu visiem šī Līguma noteikumiem bez izņēmuma.

34. Pārdevējs atstāj sev tiesības neapkalpot pasūtījumu, ja Pārdevēja pārstāvji nevar savienoties ar Pircēju pa viņa uzrādīto telefona numuru vai e-pastu.

35. Pārdevējam ir tiesības izvietot saita lappusēs informāciju par klientu un klienta firmas nosaukumu savu pakalpojumu reklāmai.

36. Aizslēdzot šī Līguma akceptu, Pircējs dod piekrišanu par periodisku viņa kontaktu nosūtīšanu (elektroniskais pasts, telefons un t.t.) uz jauniem informācijas materiāliem par akcijām, jaunumiem vai citiem notikumiem (pasākumiem), kurus vada Pārdevējs.

Pārdevējs:
Nosaukums: Hedonism OÜ
Reģistrācijas kods Igaunijā: 12964306
Аdrese: Peterburi tee 47, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11415
Norēķinu konts: EE902200221063316442, SWIFT/BIC: HABAEE2X

Publikācijas datums: 23.03.2016